Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kanunun Size Sağladığı Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Güzel Yurtlar A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Güzel Yurtlar A.Ş. Gizlilik Politikası

Güzel Yurtlar A.Ş. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Şekli ve Kullanacağı Başvuru Formu


GÜZEL YURTLAR ANONİM ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinizi  Kanun’da belirlenen şartlara uygun olarak kaydedebildiğimizi, saklayabildiğimiz, üçüncü kişilerle paylaşabildiğimiz ve Kanun’un izin verdiği diğer şekillerde işleyebildiğimizi belirtiriz.  Bu içeriğin amacı, 6698 sayılı Kanun ve Kanun kapsamındaki haklarınızla ilgili sizleri bilgilendirmek istememizdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

6698  sayılı Kanun uyarınca kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, yaş, cinsiyet gibi kişisel verileriniz, şirketimizle başta web sitelerimiz ya da benzer/diğer  kanallar üzerinden yazılı veya sözlü olarak paylaştığınız veya hizmetlerimizi kullanımınız sırasında üretilen çeşitli kişisel verileriniz ya da web sitelerimizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie’ler (çerezler) vasıtasıyla alınan diğer verileriniz; ilgili tüm kanun ile mevzuatlar gereğince gerekli hizmetlerin verilebilmesi,  hizmetlerimizden faydalanılması, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, bu hizmet ve ürünlere dair tanıtım, pazarlama, kampanya faaliyetlerinin yapılması, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi,  yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilebilmesi, gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, ticari politikaların tespiti, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, devlet kurumlarınca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüğüne uyulması, sizlere daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bu hizmetin kesintisiz yürütülebilmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek, şirket politikalarına, mevzuata uyum sağlamak amacıyla ve Kanundaki temel ilkelere, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirket’le birlikte tüm İştirakleri,  Şirketimizin  uzantısı ve faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar,  web sitelerimiz ya da sair kanallar üzerinden  otomatik veya otomatik olmayan yollarla, elektronik ortamda yahut sözlü veya yazılı olarak toplanabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ  KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARABİLİRİZ?

Kişisel Verileriniz; Şirketimizin iştirakleri, şirket görevlileri, hukuk danışmanları, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, hosting servisleri, şirket çalışanları, Şirketin faaliyetlerinin uzantısı niteliğindeki ya da tamamlayıcısı niteliğindeki hizmet aldığı ilgililer, devlet kurumları, yargı mercileri, SGK gibi otoriteler dahil mevzuatın izin verdiği kişi ve kurumlar ile açık rıza olmak şartıyla diğer 3. Kişilerle aktarılabilecektir.

 

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Gereğince Haklarınız

Şirketimize  başvurarak; kişisel verilerinizin

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı 6698 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak Şirketimiz’e iletmeniz gereklidir. Şirketimize yazılı başvuruda bulunurken kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak www.residorm.com adresindeki formu doldurmanız gerekli olup, formun imzalı bir nüshasını da Şirketimizin adresi olan Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak, KVK Plaza, No: 14, Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresine teslim edebilir veya Şirketimizin kep adresi olan guzelyurtlar@hs01.kep.tr adresine elektronik imza ile gönderebilirsiniz.

Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi yerine getirirken, Şirketimizin yapacağı masrafları, KVKK nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. Maddesi gereğince belirlenen tarifeye göre talep etme haklarımız saklı tutulmuştur.

6698 sayılı Kanun Gereğince Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirket’in açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Açıklık ilkesi gereğince bilanço veya faaliyet raporlarında yer alan veya kamunun aydınlatılması bakımından açıklamanın yükümlülük içerdiği veriler, Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklı kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya yasal zorunluluklar gereği ve kanunlarda düzenlenmiş olan ilgili kişi veya kurumlara veri aktarımının zorunlu tutulması ve benzeri hallerde Şirketin sır saklama yükümlülüğü olamayacağından, muvafakatname alınmasına gerek olmaksızın ilgili verileri açıklamaya, aktarmaya, işlemeye yetkilidir.

Residorm, 13 Şubat 2017